Logo molenlanden

Ondernemingsplan Odensehuis Molenlanden
Locatie: Bij boer Barend

Ondernemingsplan

8 maart 2023
door: Stichting Odensehuis Molenlanden i.o.
Contactgegevens: Arie Slob

Inhoudsopgave

Inleiding
Missie en Visie en werkwijze
Doelgroepen
Aan de slag met locatie “Bij Boer Barend” als eerste Odensehuis in Molenlanden
Financiën startfase 2023
Potentie 2024 en verder

Inleiding

Het begin

Tijdens een door de gemeente Molenlanden georganiseerde bijeenkomst in juni 2022 over het
Odensehuis hebben een aantal geïnteresseerden aangegeven graag de krachten te willen bundelen
om een Odensehuis in Molenlanden te starten. Hieruit is een initiatiefgroep ontstaan die
ondersteund door ambtenaren van de gemeente Molenlanden de mogelijkheden hiertoe hebben
onderzocht. Nadat een geschikte locatie in Oud-Alblas in beeld kwam is e.e.a. in een
stroomversnelling gekomen. In sneltrein vaart werd een stichting opgericht, subsidie vanuit de
gemeente Molenlanden toegekend, een huurcontract opgesteld voor de locatie en de zoektocht naar
een coördinator, vrijwilligers en gasten gestart. Het doel is om in juni 2023 het eerste Odensehuis in
Molenlanden te openen.

Wat is een Odensehuis en is er behoefte aan in Molenlanden?

Het aantal inwoners in Molenlanden dat met de gevolgen van (beginnende) dementie/
geheugenproblemen geconfronteerd wordt, verdubbelt de komende 10 jaar. Dit is in lijn
met de landelijke ontwikkelingen. Ruim 70% van hen woont thuis en wordt begeleid en
verzorgd door professionals, maar vooral door de naasten, de mantelzorger. Dit geeft veel
druk op mantelzorgers, familie en vrienden van de persoon met (beginnende)
dementie/geheugenproblemen.

(Beginnende) Dementie/geheugenproblemen hebben grote impact op het persoonlijk leven
van deze mensen en hun directe omgeving en het zal ook een steeds grotere impact hebben
op de samenleving als geheel. In de huidige situatie is er een groot risico op isolement van
thuiswonende mensen met beginnende dementie en geheugenklachten, inclusief hun
mantelzorgers.

De zorg is niet ingericht op mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen. Dit is
erg jammer, omdat deze doelgroep met een beetje hulp en aandacht langer thuis kan
blijven. Opname in een instelling kan uitgesteld worden. Dit heeft naast persoonlijke
voordelen voor de persoon met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en zijn
omgeving ook financiële voordelen voor de maatschappij als geheel. Naast de persoonlijke
impact, kost het de samenleving ruim € PM,- per persoon per dag die met dementie
opgenomen wordt in een instelling. Voorkomen of uitstellen van opname in een instelling
verlaagt deze zorgkosten. Een laagdrempelige inloopvoorziening zoals het Odensehuis kan
hier een rol in spelen.

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen
met (beginnende) dementie/geheugenproblemen, mantelzorgers en hun familie
en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.

Juist de fase vóór een diagnose en de eerste fase daarna stelt de samenleving voor een grote
uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen mogelijk om mee te blijven doen aan de
samenleving en hoe kunnen ze zo lang mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
gezondheid? Hoe geven we ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en ook
voor anderen?

Het Odensehuis vult de lacune tussen de fase van vermoeden en diagnosestelling van
dementie en de latere gevraagde dan wel geboden professionele ondersteuning.

Het concept Odensehuis past binnen het beleid om mensen langer thuis te laten wonen en
komt tegelijk tegemoet aan de wens van ouderen zelf om zolang mogelijk zelf de regie over
het eigen leven te houden. Het biedt een aanvulling op het bestaande aanbod omdat het
zich richt op mensen met beginnende dementie/geheugenproblemen én op mensen die in
hun omgeving te maken hebben met dementie.

Er zijn al ongeveer 46 Odensehuizen actief in Nederland (aangesloten bij het Landelijk
Platform Odensehuizen Nederland). Van hun ervaringen hebben wij dankbaar gebruik
gemaakt bij het starten van het eerste Odensehuis in Molenlanden.

Missie en Visie en werkwijze

De stichting Odensehuis Molenlanden wil in de gemeente Molenlanden inloopcentra
opzetten voor mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en hun naasten,
geïnspireerd op het concept Odensehuis. Het is een bestaand en al beproefd concept (sinds
2009). De al bestaande Odensehuizen (in bijvoorbeeld Papendrecht en Alblasserdam) zijn
een inspiratiebron gewest bij het opstellen van dit ondernemingsplan. Op basis van de
ervaringen en toegespitst op de Molenlandse samenleving hebben we de volgende missie,
visie en doelstellingen geformuleerd.

Onze missie

In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent vrijheid voor mensen
met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en hun naasten om hun eigen leven zo
goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden
uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met (beginnende)
dementie/geheugenproblemen zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers,
familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een
plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat
de talenten die mensen hebben, worden benut. Het Odensehuis wil perspectief bieden en
voorkomen dat mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en hun
mantelzorgers in een isolement belanden.

Onze Visie

Om onze Missie uit te voeren biedt het Odensehuis een inloophuis van, voor en door
mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en hun naasten. Het Odensehuis
heeft het karakter van een huiskamer, waarin ondersteunende en creatieve activiteiten
ondernomen kunnen worden. Bezoekers kunnen in een ongedwongen sfeer hun gedachten
afleiden van of meer inzicht krijgen in hun ziekte.

 • Bezoekers voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven en kunnen werken aan de
  opbouw van een sociaal netwerk.
 • Het Odensehuis geeft een stem aan mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en
  mantelzorgers. Zij krijgen door ons huis een platform aangeboden.
 • Het Odensehuis biedt steun aan mantelzorgers/naasten zodat zij de zorg voor hun dierbare met
  (beginnende) dementie/geheugenproblemen op maat kunnen vormgeven.
 • Het Odensehuis draagt zorg voor begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en
  stagiaires.

Kernwaarden en organisatie

Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met (beginnende)
dementie/geheugenproblemen en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek
in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die bij ons en in andere
Odensehuizen terug te vinden zijn

Open karakter en laagdrempelig

Mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen, mantelzorgers, familie en
vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het
Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet
nodig om mee te doen. In het Odensehuis is veel informatie voor mantelzorgers en
mensen met dementie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende
dementie/geheugenproblemen. Het Odensehuis biedt voor deze groep een goed
antwoord op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door deelnemers

In het Odensehuis dragen de deelnemers (mensen met (beginnende)
dementie/geheugenproblemen, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf
organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die
regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel
aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen.
Iedere participant levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het
reilen en zeilen van het Odensehuis. De deelnemers vormen het hart van de
organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een
essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang
van zaken. Dagelijks is minimaal één beroepskracht aanwezig die een coördinerende,
faciliterende en ondersteunde rol heeft in de organisatie. De beroepskracht draagt de
filosofie en kernwaarden van een Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk.

Eigen regie

Mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen (ondersteund door hun
mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze
willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor
mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis
een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Emancipatie en empowerment

Het Odensehuis biedt mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen een
zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt.
Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met (beginnende)
dementie/geheugenproblemen beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat
buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin
wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond
dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.

Mantelzorgondersteuning en netwerkontwikkeling

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm
van gespreksgroepen. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan
met mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en ondersteunen
elkaar. Mantelzorgers vinden steun bij elkaar en kunnen deelnemen aan
gespreksgroepen. Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk.

Vernieuwing en samenwerking

Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere
aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met
andere organisaties. We werken aan een dementievriendelijke omgeving en
proberen ons te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van
uiteenlopende projecten.

Doelgroepen

Mensen met beginnende dementie/geheugenproblemen

Het Odensehuis Molenlanden wordt een inloophuis voor mensen met (een vermoeden van)
beginnende dementie/geheugenproblemen en hun naasten. Daarnaast zijn ook mensen met
geheugenverlies door een andere oorzaak (bijvoorbeeld hersenbloeding) van harte welkom.
Het Odensehuis is een organisatie van, voor en door bezoekers en hun naasten (ook wel
deelnemers genoemd). Uit de praktijk van Odensehuizen elders in het land blijkt, dat vooral
mensen die in een relatief vroeg stadium met dementie worden geconfronteerd (en hun
familieleden) gebruik maken van het Odensehuis. Dit geldt ook voor mensen die op jonge
leeftijd geconfronteerd worden met dementie.

Naasten

Een Odensehuis is er nadrukkelijk ook voor de naasten. Zij kunnen aan alle activiteiten
meedoen en ook van hen wordt een deelname aan het draaiende houden van de
deelnemersorganisatie verwacht; ieder op zijn eigen wijze. Het Odensehuis biedt hen
ontmoeting met anderen in dezelfde situatie, (h)erkenning, nieuwe contacten, ontspanning,
informatie en training. Het uitgangspunt hierbij is ook: niets moet, veel mag. Naasten
bepalen zelf op welke wijze zij gebruik willen maken van het Odensehuis.
Het open karakter van een Odensehuis leidt er toe, dat ook andere familieleden dan degene
die de eerste zorg heeft, betrokken zijn bij het Odensehuis, evenals vrienden, kennissen en
buren. Iedere naaste is welkom en kan altijd mee-eten of meedoen aan een activiteit.

Vrijwilligers

Naast direct betrokkenen zijn in het Odensehuis ook vrijwilligers en buurtbewoners actief.
Zonder hen zou een Odensehuis niet kunnen bestaan. Zij leveren een grote bijdrage aan alle
voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld in de rol van gastheer/gastvrouw, bij het
verzorgen of ondersteunen van activiteiten, administratieve ondersteuning en PR.
Buurtbewoners komen graag een handje helpen en hebben daarnaast nog een signalerende
of ondersteunende rol in de wijk, ook buiten de openingstijden van het Odensehuis.
Door de verscheidenheid aan vrijwilligers uit verschillende leeftijdscategorieën en
achtergronden is het Odensehuis als het ware een afspiegeling van de maatschappij.

Stagiaires

Door de werkwijze en attitude die van iedere betrokkene verwacht wordt – een respectvolle
omgang met mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en ondersteunen bij
het vormgeven van iemands grip op het leven – is een Odensehuis een belangrijke leerplek
voor stagiaires uit de welzijnssector.

Aan de slag met locatie “Bij Boer Barend” in Oud-Alblas als eerste
Odensehuis in Molenlanden

Nu duidelijk is op hoofdlijnen hoe onze missie, visie en werkwijze is gaan we in dit hoofdstuk
nader in op de uitwerking voor de locatie “Bij Boer Barend”

Oprichten van een Stichting

De onafhankelijke positie van een Odensehuis, los van de dienstverlening en zorgsector, is
van belang om de eigen regie en kracht van de bezoekers te garanderen. Daarom wordt het
Odensehuis Molenlanden vormgegeven in een stichting. ‘Stichting Odensehuis Molenlanden’
wordt opgericht in maart 2023.

Keuze voor locatie ‘Bij Boer Barend’

In de zoektocht naar een geschikte locatie stuitte de initiatiefgroep op de locatie Peperstraat
40 in Oud-Alblas. De eigenaren van de locatie hebben de oude boerderij enkele jaren
geleden gekocht en verbouwd tot een aantal nieuwe woningen voor starters op de
woningmarkt en een ruimte met een maatschappelijke functie. De eigenaren hebben er
expliciet voor gekozen om hiermee invulling te willen geven aan een maatschappelijk
probleem, zowel als het gaat om huisvesten van starters als ruimte bieden aan een
maatschappelijk initiatief als het Odensehuis. De maatschappelijke ruimten in het pand zijn
uitermate geschikt voor een Odensehuis. De initiatiefgroep heeft de locatie meermaals
bezocht en is zeer enthousiast. Ook de verantwoordelijk wethouder heeft samen met zijn
ambtelijke ondersteuning kennis gemaakt met de locatie en is enthousiast. Het Odensehuis
kan op deze locatie de beschikking krijgen over 1) een algemene ruimte (huiskamer) met
keuken 2) toiletruimte 3) een ruimte die geschikt is om creatief bezig te zijn, het werkatelier.
Daarnaast mag het Odensehuis gebruik maken van een stuk afgebakende tuin, grenzend aan
de Alblas om daar te tuinieren, eventueel een moestuin aan te leggen en te ontspannen.
Er is voldoende parkeergelegenheid en de toegankelijkheid zal in orde gemaakt worden
voordat het Odensehuis zal starten. De eerste gesprekken over een huurovereenkomst
hebben in goede sfeer plaatsgevonden en er is goede hoop dat het huurcontract met ingang
van 1 mei 2023 getekend kan worden. De eigenaren hebben in de gesprekken het verzoek
gedaan om in de naamgeving van het Odensehuis, de naam van vorige eigenaar van de
boerderij, Boer Barend, te verwerken. Uiteraard geven wij hier graag gehoor aan.

Opstart Odensehuis “Bij Boer Barend” in 2023

Het doel is om 1juni 2023 te starten met het Odensehuis ‘Bij Boer Barend’ in Oud-Alblas.
Startend met 2 dagen per week, met openingstijden van 10-15 uur. De lunch wordt op de
locatie genuttigd en betaald (kostendekkend) door de gebruikers. De startfase wordt
voorzien tot eind 2023. Op basis van de eerste ervaringen wordt een meerjarenplan 2024 en
verder uitgewerkt. Mocht er reden zijn om al voor het einde van 2023 de openingstijden en
aantal dagen aan te passen, dan zal dat door de nog aan te stellen coördinator in overleg
met het bestuur van de Stichting opgepakt worden.

Het Odensehuis zal worden opgezet in het achterste gedeelte van de oude boerderij aan de
Peperweg nr 40 in Oud-Alblas. In de maatschappelijke ruimten van dit gebouw zullen een
“huiskamer” en “werkatelier” worden ingericht en geschikt gemaakt worden voor inloop
door de doelgroep. Het maximaal aantal aanwezigen zal 24 zijn (incl. coördinator,
vrijwilligers, mensen met (beginnende) dementie/geheugenproblemen en mantelzorgers).

Naast inloop en gezelligheid in de huiskamer zal er de mogelijkheid zijn om deel te nemen
aan (groeps-)activiteiten, waarbij de behoefte van de bezoekers leidend is. Bij het aanbieden
en uitvoeren van de activiteiten zal samenwerking gezocht worden met andere organisaties,
buren en ondernemers in de omgeving van het gebouw, aansluitend bij de behoeften en
belangen van de bezoekers van het Odensehuis.

Voor opvang en begeleiding van bezoekers zal een pool van vrijwilligers worden
samengesteld, die bij toerbeurt aanwezig zullen zijn (gedacht wordt aan 3 tot 4), mede
afhankelijk van het te ontwikkelen activiteiten. Het dagelijks functioneren van het
Odensehuis zal worden geleid door een professioneel coördinator (in eerste instantie
parttime).

Wat moeten we nog doen voordat de deuren openen?

Om de gestelde resultaten voor 2023 te bereiken worden de volgende activiteiten
uitgevoerd:

 1. De Stichting Odensehuis Molenlanden wordt opgericht. Deze stichting wordt bestuurlijk
  verantwoordelijk voor de oprichting en het functioneren van het Odensehuis
  Molenlanden, locatie Bij Boer Barend en eventueel later nieuwe locaties wordt in maart
  2023 opgericht en neemt de rol over van de Initiatiefgroep die tot dat moment optrad.
 2. De locatie ‘Bij Boer Barend’ wordt ingericht voor de start van het Odensehuis
  (tussen 1 
  mei (of zoveel eerder als mogelijk) en 1 juni 2023). Om tot een optimale inrichting te
  kunnen zal er een inrichtingsplan worden gemaakt voor de huiskamer en het werkatelier,
  passend bij de behoeften en activiteiten van de doelgroep. De daarbij behorende
  voorzieningen/meubels/materialen zullen worden verworven. In overleg met de
  eigenaren wordt de inrichting van de ruimtes vorm gegeven. Een huiselijke uitstraling is
  hierbij gewenst. Naast esthetische aspecten zijn de volgende elementen van belang:
  goede toegankelijkheid van het pand en ruimtes, adequate voorzieningen en faciliteiten
  (toiletgroepen, keukenvoorziening), ventilatie/klimaatbeheersing/verwarming,
  uitstraling en buitenruimte. De gemeentelijke commissie bouw advies zal hierbij worden
  betrokken.
 3. Een parttime coördinator wordt geworven die operationeel verantwoordelijk wordt voor
  alle activiteiten die verband houden met de start van het Odensehuis, in overleg met het
  bestuur van de Stichting. De bedoeling is dat deze functionaris zo snel mogelijk na het
  oprichten van de stichting taken gaat oppakken. Voor het jaar 2023 wordt uitgegaan van
  inhuur op basis van een ZZP-constructie voor een beperkt aantal uren.
 4. Een werk/activiteitenplan wordt opgesteld voor de startfase van het Odensehuis
  (lopend van juni tot eind 2023), waarin ook de samenwerkingsmogelijkheden met
  andere partijen worden verkend en benoemd. Dit zal wel een flexibel plan zijn, waarin
  gedurende de startfase rekening gehouden kan worden met specifieke wensen en
  behoeften van bezoekers. De aan te stellen coördinator stelt het plan op.
 5. Een pool van vrijwilligers uit de Molenlandse samenleving wordt opgezet ter begeleiding
  en ondersteuning van bezoekers van en de activiteiten in het Odensehuis. De werving
  hiervan zal deels via algemene kanalen plaatsvinden (advertenties, oproepen, sociale
  media), deels via bestaande netwerken in zorg, ondersteuning en de kerken (Stichting
  welzijn Molenlanden waaronder het steunpunt mantelzorg, overige welzijnsstichtingen
  in Molenlanden). De eerste pool van vrijwilligers moet als basis zijn geworven voor de
  start van het Odensehuis, dus voor 1 juni 2023. Naast vrijwilligers voor ondersteuning in
  het Odensehuis zelf, zijn er ook vrijwilligers nodig voor b.v. vervoer van deelnemers,
  onderhoud van buitenruimte, PR activiteiten, nieuwsbrieven opmaken fondswerving,
  etc., etc. Het idee is om een informatieavond voor potentiële vrijwilligers te organiseren
  april/mei, liefst op locatie.
 6. Deelnemers worden gezocht. Om mensen met (beginnende) dementie/
  geheugenproblemen te benaderen zal het bestaan van een Odensehuis in Molenlanden
  breed bekend gemaakt moeten worden. De werving van deelnemers zal grotendeels via
  dezelfde kanalen kunnen verlopen als de zoektocht naar vrijwilligers (zie hierboven).
  Daarnaast zal het netwerk van de doorverwijzers moeten worden benut. Hierbij denken
  we aan de Wijkverpleging, Rivas en present, Lange Wij, Buurtzorg, Huisartsen en hun
  ondersteuning, het Goac, de ketenzorg dementie, Zorg mies en overige Zorgaanbieders.
  We denken aan het organiseren van een informatieavond voor de opening (april/mei).
 7. De administratieve en juridische zaken worden op orde gebracht. Om als stichting in het
  welzijnsveld te kunnen opereren dienen een aantal zaken geregeld te worden:
  a) Bankrekening openen
  b) Verzekeringen. De Stichting zal een aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben.
  c) Vrijwilligersverzekering; uitgezocht moet worden of dit bij de gemeente kan.
  d) BHV organisatie moet geborgd worden
  e) Vrijwilligersbeleid moet worden opgesteld. Onderdelen van dit beleid zijn:
  vrijwilligers vergoeding, de VOG, competentieprofiel, kernwaarden, een vrijwilligersovereenkomst
  met afspraken.
  f) Privacy regelement opstellen
  g) Klachtenregeling opstellen
  h) Vertrouwenspersoon aanstellen/inkopen
  i) Beleidsdocument met daarin de uitgangspunten van het Odensehuis en nader
  uitgewerkt de doelgroep (tot wanneer mogen mensen komen? Welke zorg kunnen
  we aan?).
  Naast bovenstaande punten die afgerond moeten worden voor het openen van de deuren
  op 1 juni zijn de onderstaande punten van belang om zo snel mogelijk mee aan de gang te
  gaan.
 8. Er zal fondsenwerving/sponsoring (financieel dan wel in natura) worden opgestart voor
  zowel de startfase (2023) als de langere termijn. In het meerjarenplan zal een financieel
  plan worden opgenomen voor de jaren vanaf 2024, waarbij ook aandacht besteed zal
  worden aan de mogelijkheden om inkomsten te genereren vanuit de dienstverlening en
  aan de inverdieneffecteten op andere budgetten (WMO/WLZ) door het functioneren van
  het Odensehuis.
 9. Er moeten communicatiemiddelen/kanalen ontwikkeld worden. Hierbij kan gedacht
  worden aan een website die actueel gehouden moet worden. Mail adressen die
  uitgelezen kunnen worden. Netwerk opbouwen met lokale pers. Social media? Opzetten
  van een nieuwsbrief. Contact met de buren. Netwerken opzetten met de doorverwijzers
  etc.

Financiën startfase 2023

De Gemeente Molenlanden heeft toegezegd om voor langere termijn de huur van het pand
tot haar rekening te nemen evenals de kosten van de coördinator.

Alle andere kosten, zoals de kosten voor inrichting van de ruimten en de kosten van de
activiteiten zal de stichting zelf moeten organiseren. Hiervoor zal een beroep worden
gedaan op overige (eenmalige) fondsen zoals subsidies, giften (crowdfunding) en
projectbijdragen van derden. De uitgaven voor eerste inrichting en met name specifieke
voorzieningen zullen hierop moeten worden afgestemd. Eigen bijdragen van de bezoekers
die deelnemen aan activiteiten kan (op basis van draagkracht) onderdeel van het
dekkingsplan zijn.

Potentie 2024 en verder

We gaan uit van een geleidelijke groei in het aantal mensen dat gebruik gaat maken van het
Odensehuis “Bij Boer Barend”.

De locatie heeft de mogelijkheid om te groeien naar een openstellingstijd van 5 dagen per
week met een openstelling van 10 uur tot 15 uur. Wanneer, en of deze situatie bereikt
wordt hangt af van de behoefte uit de omgeving, de organisatorische mogelijkheden en de
financiële mogelijkheden.
Naast de doorgroei op locatie “Bij Boer Barend” zullen, afhankelijk van de ervaringen, ook
mogelijkheden voor nieuwe locaties binnen de gemeente Molenlanden bekeken kunnen
worden. Molenlanden is geografisch een grote gemeente met potentieel plek voor
meerdere Odense Huizen.